Banka Hukuku, karma hukuk dalı özelliği arz eden Ekonomi Hukuku'nun bir alt dalıdır. Nakit, kredi ve finansman ihtiyacının karşılanmasına ilişkin ihtiyaçlar özel hukuk tüzel kişilği haiz bankalar tarafından karşılanmakla birlikte bu alana ilişkin gözetim ve denetim bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmektedir. Bu sebeple bir yandan kişiler arası bankacılık hukuku ilişkilerinin düzenlenmesi diğer yandan devletin mali ve para politikalarının hayata geçirilmesine yönelik hukuki zeminin oluşturullması gerekliliği sebebiyle banka hukuku doğmuştur. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu bahsi geçen ihtiyaçları düzenlemektedir. Dersin amacı 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu düzenlemelerinin öğrencilerimize aktarılmasıdır.